Ana Sayfa
Öğrenci
Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sınavları

Önceki Öğrenmelerin Tanınması Sınavı Senato Esasları

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

ÖNCEKİ ÖĞRENMELERİN TANINMASI SENATO ESASLARI

Amaç

MADDE 1

(1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2

(1) Bu yönerge Sakarya Üniversitesi’ne kayıt yaptırmış öğrencilerin;
a) Özel ilgi ile kazanılmış bilgi, beceri ve yetkinliklerinin muafiyet sınavları yolu ile tanınması,
b) İşyeri deneyimlerinin portfolyo hazırlama ve muafiyet sınavları suretiyle tanınması,
c) Akredite olmuş kuruluşlardan aldıkları sertifikaların tanınması ve intibaklarına ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3

(1) Bu yönerge, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44 üncü maddesinin b fıkrası ve Sakarya Üniversitesi Lisans Ve Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Genel Hükümler

MADDE 4

(1) Önceki öğrenmelerin tanınması için yapılacak tüm başvuru ve işlemler, akademik takvimde ilan edilen zaman aralığında ve öğretim yılı başlamadan önce yılda bir kez yapılır.
(2) Üniversiteye yeni kayıt yaptıran bir öğrenci için başvuru süresi, kayıt olduğu akademik yılda güz yarıyılında kesin kayıt gününü takip eden beş iş günü olup, geç başvuru ve postadaki gecikmeler kabul edilmez. Fotokopi, faks, onaysız belge ve eksik belge olması durumlarında başvuru işleme alınmaz.
(3) Başvurular Fakülte ve Yüksekokullarda ilgili Bölüm Başkanlıklarına; Enstitülerde ise Müdürlüğe yapılır.
(4) Yapılan başvurular sonucunda, önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması kapsamında hangi derslerden yeterlilik sınavı açılıp açılmayacağı ders koordinatörünün önerisi üzerine bölüm/enstitü kurulu tarafından karara bağlanır.
Önceden kazanılmış yeterliliklerin tanınması sureti ile laboratuvar, atölye, tez, bitirme çalışması, yönlendirilmiş çalışma, tasarım ve proje gibi dersler için tanınma başvurusu kabul edilmez.
(5) Bu yönergenin Madde 2 - (1) a ve b ‘de bahsi geçen tanıma yaklaşımları ile en fazla toplam 15 AKTS kredilik ders tanınabilir.
(6) Yeterlilik değerlendirmesinde başarılı olmak için, ön lisans ve lisans derslerinde %65; lisansüstü derslerinde ise %75 başarılı şartı aranır. Başarılı bulunup kredilendirilen önceki öğrenmeler için MU notu verilir. MU notlu dersler krediden sayılır fakat ağırlıklı ortalamaya katılmaz. Başarılı olmayanlara ise YZ notu verilir. Alınan son not geçerli olur.
(7) Yapılan tanınma sonuçlarına itiraz süresi, ilanı müteakip beş iş günüdür.

Özel İlgi ile Edinilmiş Kazanımların Muafiyet Sınavları Yoluyla Tanınması

MADDE 5

(1) Öğrenci sertifikalandırılamamış veya belgelendirilememiş, kendi özel gayreti ile edindiği kazanımlar için, öğretim yılı başlamadan önce açılacak muafiyet sınavlarına başvurabilir.
(2) Hangi derslerden muafiyet sınavları açılacağı, başvuru dilekçelerinin bölüm başkanlıklarında genel ilkeler çerçevesinde incelenmesi ve ders koordinatörlerinin görüşü ile Bölüm Kurulu tarafından karara bağlanır ve sınav tarihinden en az 1 hafta önce durum ilan edilir.
(3) Senato uygun görmesi halinde Madde 4 - (5)’teki kredi sınırının dışında kalmak üzere Yabancı Dil, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı vb dersler için topluca ilave yeterlilik sınavları açabilir.
(4) Muafiyet sınavları yazılı olarak veya elektronik ortamda yapılabileceği gibi, dersin özelliğine göre başka ölçme yöntemleri kullanılarak da yürütülebilir. Sınavın uygulanma şeklinde ders koordinatörü karar verir.
(5) Muafiyet sınavlarının yürütülmesinde Sakarya Üniversitesi Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

İş Yeri Deneyimlerinin Portfolyo Hazırlama ve Muafiyet Sınavları Suretiyle Tanınması

MADDE 6

(1) Kurumsal yapıdaki iş yerlerinde elde edilen pratik kazanımlar ile iş yerlerinde hizmet içi eğitimler suretiyle elde edilmiş kazanımlar, belgelenmesi halinde tanınma başvuru için kullanılabilir.
(2) Öğrenci, kazanımlar süresince ilgili iş yerinde Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlı olarak bulunduğunu belgelemeli ve başvurusunda kazanmış olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde ettiği faaliyetleri, çalışma-eğitim süreleri işyerinin en üst yetkilisi tarafından onaylanmış belgeler ile sunmalıdır.
(3) Başvuruyu müteakip öğrenciden, kazanımlarının kapsandığı derslerinden muafiyet değerlendirmesi yapılabilmesi için, önceden kapsamı belirlenmiş bir portfolyo hazırlanması istenir ve kendisine dört hafta süre tanınır. Süre, bölüm başkanlığının danışmanlık yapmak üzere bir öğretim elemanını görevlendirmesi ile başlar. Portfolyo hazırlama esnasında öğrenci bir haftadan kısa aralıklarla olmamak üzere, danışmanına en az iki kez ara rapor sunar. Portfolyosunu teslim eden öğrenci ilgili birimin İntibak Komisyonu tarafından, tutanak altına alınan bir mülakat ile değerlendirilerek tanınma işlemi karara bağlanır. Lüzumu halinde komisyona ilave alan uzmanı davet edilebilir.
(4) Alınan hizmetiçi eğitimlerin her 40 saati 1 AKTS; pratik çalışmalar ile kazanılan yetkinliklerin her 50 saati 1 AKTS kredisi olarak sayılır.
(5) İşyeri Uygulaması / Staj gibi dersler için Madde 4 - (5)’teki kredi sınırına ilave olarak 15 AKTS’ye kadar ilave muafiyet kazanılabilir.
(6) Yüksek lisans veya doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden program alanında son iki yılda SCI - SCI Expanded - SSCI - AHCI indeksli dergilerde yayınlanmış başlıca yazarlı makalesi bulunan öğrenciler, bu kazanımlarının tanınması için başvurabilir. Her bir makale 12 AKTS olmak üzere bu yol ile en fazla 24 AKTS’lik dersten muafiyet yapılabilir. Belirtilen krediler Madde 4 - (5)’teki kredi sınırının dışında tutulmuştur. Değerlendirme öğrencinin danışmanı tarafından yapılır. Danışmanın raporu esas alınarak ilgili kredi öğrenci transkriptine MU notu ile işlenir.
(7) Yapılan tanınma sonuçlarına itiraz süresi, ilanı müteakip beş iş günüdür.

Akredite Olmuş-Tanınmış Sertifika Kuruluşlarından Alınmış Sertifikaların Tanınması

MADDE 7

(1) Program kazanımları ile örtüşmek kaydı ile hangi sertifikalara ilişkin kazanımların değerlendirileceği Senato tarafından belirlenir.
(2) Bu madde ile tanınacak yabancı dil ve bilgisayar kullanım yeterlikleri Madde 4 - (5)’teki kredi sınırının dışındadır.
(3) Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzey (European Computer Driving Licence, Basic Level) Sertifikasına sahip ön lisans öğrencileri; Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzey (European Computer Driving Licence, Advanced Level) Sertifikasına sahip lisans öğrencileri, başvuru süresi içerisinde onaylı sertifikaları ile başvurmaları halinde kendi ders planlarında yer alan uyumlu dersten muaf edilirler.
(4) Öğretim dili Türkçe olan programa kesin kaydını yaptıran öğrenci, ön lisans programı için asgari A2 ve lisans programı için asgari B1 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olur.
(5) Öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan programlara kesin kaydını yaptıran öğrenci ise B2 düzeyinde olduğunu belgenin aslını kayıt sürecinde teslim etmek koşuluyla kayıt yaptırılan programdaki yabancı dil hazırlık sınıfından muaf edilerek bilimsel programa başlatılır.
(6) Bu maddenin (4) ve (5) inci fıkralarında sözü geçen A2, B1 ve B2 düzeyleri Avrupa Dil Portfolyosu düzeyleri olup, bu düzeylere ilişkin hangi standart sınav belgeleri ve puanlarının geçerli olacağı konusunda ÖSYM’nin ilan ettiği “Yabancı Dil Sınavları Eş Değerlikleri” tabloları kullanılır.

Yürürlük

MADDE 8

(1) Bu senato esasları, senato tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9

(1) Bu senato esasları, Sakarya Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.